ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล

ธัญญาเรศ เองตระกูล เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ที่รัฐอินดีแอนา ประเทศสหรัฐอเมริกา บิดาคือสุรพันธ์ รามณรงค์ มารดาคือ Jacklin ซึ่ง
เป็นชาวอเมริกัน พื้นเพครอบครัวของคุณพ่อ คือคุณปู่ของคุณธัญญ่าน้ันเป็นชาวปากพนัง จงัหวดันครศรีธรรมราช ธัญญ่าเป็นลูกสาวคนกลาง ใน
จา นวนพี่น้องท้งัหมด 3คน โดยพี่ชายคือแดนนี่และน้องสาวคือ มยัร่าธัญญาเรศมีสมเกียรติคุณานิธิพงศ์เป็นผูจ้ดัการส่วนตวั มีลูกพี่ลูกน้องคือ
อริต์ตา รามณรงค์ และหลานชาย แดนอรุณ รามณรงค์

ธัญญ่าเริ่มเขา้สู่วงการโทรทศัน์ในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2539 โดยมักจะได้รับบทนางเอกวัยรุ่น ที่น่ารัก เรียบร้อย สดใส เช่นเดียวกับ
ภาพจดจา ของผูช้ม ในงานดา้นภาพยนตร์ของเธอ แต่สิ่งที่ทา ให้เธอกา้วขา้มผ่านขอ้จา กดัของดาราวยัรุ่น และเติบโตในฐานะนักแสดง ที่มีฝีมือ
เป็นที่ยอมรับ คือการรับบทร้ายมากข้ึน ที่ขดั ต่อภาพพจน์ของเธอ ซ่ึงรับบทบาทนางเอกใสใสมาตลอด อีกท้งัธัญญ่ายงัมีภาพพจน์ของสาวน้อย
แสนดีจากการวางตวัไดด้ีเรียบร้อยและไม่มีข่าวเสียหายมาตลอด โดยเธอพลิกมารับบทที่แรงข้ึน ในละคร ทองประกายแสด และบทนางร้ายเต็ม
รูปแบบ ในละคร สามีตีตรา และจากการพลิกบทบาทมาเล่นบทร้ายสุดข้วั แต่แฝงมิติทางการแสดงท าให้ตัวละครสุดร้ายในเรื่องพลิกมาได้รับ
ความเห็นใจจากความบีบค้นัของตวัละครในละครสามีตีตราน้ีเอง ทา ให้เธอควา้รางวลันักแสดงสมทบยอดเยี่ยมจากการประกาศรางวลัโทรทศัน์
ทองค า และ top star award ประจา ปี2001 มาครองท้งัสองสถาบนั นอกจากน้ีในปี2006 เธอยงัไดร้ับรางวลันักแสดงสมทบยอดเยี่ยมอีกคร้ัง จาก
การประกาศผล top star award จากละคร เรือนรักเรือนทาส รวมถึงละครเรื่อง สาปภูษา ที่เธอแสดงไว้อย่างยอดเยี่ยม ท าให้ได้รับการเสนอชื่อเข้า
ชิงสาขานักแสดงน ายอดเยี่ยม จากโทรทัศน์ทองค า รางวัลนาฏราช คมชัดลึกอวอร์ด เฉลิมไทยอวอร์ด และ สตาร์เอนเตอเทนเมนท์อวอร์ด โดยเธอ
เป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่รับบทร้ายและบทดี สลับกันไปมาอยู่เสมอ และแม้จะพลิกมาเล่นบทร้าย เธอก็กลับมาเป็นนางเอก ได้อย่างไม่ขัดตาใน
การแสดง รวมถึงบางคร้ังก็รับบทพิเศษ ที่ร้ายและดีในเรื่องเดียวกนัอย่างสาปภูษา และ พรายปรารถนา นอกจากงานด้านการแสดง ไม่ว่าจะเป็น
ภาพยนตร์ละครโทรทศัน์ถ่ายแบบ และงานโฆษณา ที่มีมาต้งัแต่ยงัเป็นเด็กแลว้ เธอยงัมีงานพิธีกร ในรายการผูห้ ญิงตอ้งรู้ผูห้ ญิงถึงผูหญิงสวย ้
(ยุติออกอากาศไปแลว้) และ ดาวน์ทาวน์รายการวาไรต้ีท่องเที่ยว ซ่ึงร่วมเป็นผผู้ลิตรายการเอง และเป็นพิธีกรร่วมกัน กับ พิตต้า ณ พัทลุง
ออกอากาศทุกวนั หยุดนอกจากน้ีงานมิวสิกวิดีโอ ชิ้นเด่นเด่นที่ผ่านมาของเธอคือการเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอของธงไชยแมคอินไตย์ในเพลงสุด
ฮิต เล่าสู่กนั ฟังและเพลง เบอร์น้ี…ไม่มีคนของเธอของ ปาน ธนพร ส าหรับชีวิตในปัจจุบัน ยังคงมีผลงานในการแสดง โดยเฉพาะละครโทรทัศน์
งานพิธีกรและการถ่ายแบบ
ผลงาน:
ละครโทรทัศน์:

 • 2531: เทียนนิรันทร์ – ช่อง 5
 • 2536: ดวงใจแม่ – ช่อง 3
 • 2539: ชีวิตเหมือนฝัน – รับบทเป็น เมย์ – ช่อง 3
 • 2540: เพื่อน กุลนรี – ช่อง 5
 • หวานใจ วี๊ด – ช่อง 3
 • 2541: กามเทพผิดคิว – รับบทเป็น แก้วใส
 • สี่ไม้คาน แก้ว – ช่อง 7
 • 2542: รักไร้พรหมแดน -กมั๋ ทิชา – ช่อง 7
 • คุณปู่ ซู่ซ่า คุณย่าเซ็กซี่ -ครูทิพย์ -ไม่มีข้อมูลสถานี
 • 2543: ดร.ครก – นันทา – ช่อง 3
 • 2544: ทองประกายแสด – ทองประกาย ทิพย์ศรี / ทองดี – ช่อง 5
 • สามีตีตรา – สายน้า ผ้ึง ชุ่มทองกุล(ผ้ึง) – ช่อง 3
 • 2545: แก้ว -แก้ว – ไอทีวี
 • มรดกหกคะเมน – ไฉไล – ช่อง 5
 • 2546: บ่วงเล่ห์เสน่หา – ช่อชมพู (ช่อ) – ช่อง 3
 • รักพันลึก -แม่มดยมุนา – ไม่มีข้อมูลสถานี
 • 2547: วงัน้า วน – เพียงธาร
 • พรายปรารถนา -จุลจันทร์
 • คุณแม่รับฝาก – เรียมจันทร์
  ภาพยนตร์:
 • โจ๋ไม่โจ๋หัวใจให้โจ๋ (2535)
 • ท่านขุนน้อยน้อยแห่งสยาม (2536)
 • หล่อ ซ่า เซอร์กับเธอผู้หวานใจ (2536)
 • แดดร้อน ลมแรง ความรักก าลังจะมา (2536)
 • กระโปรงบานขาส้ัน (2536)
 • ม.6/2 ห้องครูวารี (2537)
 • กระโปรงบานขาส้ัน เทอม 2 ตอน แอบดูบาร์บีคิว (2537)
 • ประถม มธัยม เปร้ียวอมหวาน (2538)
 • ขอเก็บหัวใจเธอไว้คนเดียว (2538)
 • ผู้ชายหัวใจไม่พายเรือ (2538)
 • ม.6/2 ห้องครูวารีเทอม 2 (2539)
 • ดอกไม้ไนน์มากับขาหมู (2539)
 • ยุกยิกหัวใจหยิบกัน (2540)
 • ปาฏิหาริย์โอม+สมหวัง (2541)

Leave a Reply